مسئولیت اجتماعی

انجمن دمانس و آلزایمر ایران

تولید وب سایت و همچنی نرم افزارهای مالی

درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد (ص)

تهیه وب سایت و نرم افزارهای مالی و همچنین نرم افزار تخصصی درمانگاه

بنیاد امور سالمندان

در شرف تأسیس

ما آماده ایم

در همه حال برای همراهی و همکاری با خیرین و با افتخار آماده ایم